Wednesday, September 16, 2009

മരുന്നും മന്ത്രവും

മരുന്നും മന്ത്രവും
മനസ്സിലും ഉയിരിലും ഊന്നാൻ
മരുന്നായി മന്ത്രങ്ങളായി
ഉണരുന്ന ഉരുവിൻ ഉയിരിൽ
മരുന്നായി മന്ത്രങ്ങളായി

ഉയിരായ ഉയിരിനെല്ലാമായ്‌
ഉരുവാക്കും മന്ത്രങ്ങളായി
ഉരുവാക്കും മന്ത്രങ്ങളാലെ
ഉണർവ്വിന്റെ മരുന്നുകളായി

ഉയിരിൻ തീ അണയാതിരിക്കാൻ
മരുന്നായി മന്ത്രങ്ങളായി
മനശക്തി ഉണർത്താൻ ഉയർത്താൻ
മരുന്നായി മന്ത്രങ്ങളായി

No comments:

Post a Comment